Električna energija

UPDATE: EU pruža pomoć Agenciji za energetiku Republike Srbije za unapređenje regulatornih politika, mehanizama i praksi u skladu sa pravnim tekovinama EU – rezultati IV kvartala

ldk-aers-italija-poseta

Objavljeno

30.12.2019.

Država

Komentari

comments icon

0

Podeli

Objavljeno

30.12.2019.

Država

Komentari

comments icon

0

Podeli

 • Projekat: Tehnička pomoć Agenciji za energetiku Republike Srbije – Usklađivanje zadataka nacionalnog regulatornog tela sa Trećim energetskim paketom
 • Trajanje projekta: jul 2018 – januar 2020. godine
 • Zemlja: Srbija
 • Korisnici: Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije, dok je Agencija za energiju Republike Srbije krajnji korisnik rezultata aktivnosti projekta
 • Finansiranje: Ovaj projekat se sprovodi uz sufinansiranje Evropske unije i Republike Srbije (EuropeAid/138046/IH/SER/RS)
 • Implementiranje: LDK Consultants Global EEIG u konzorcijumu sa GFA Consulting Group, GFA South East Europe, Kantor Management Consultants i Quiditta doo

KONTEKST

Projekat je deo Akcionog programa za Srbiju EU (2014) i usmeren je ka obezbeđivanju podrške energetskom sektoru u pogledu povećanja bezbednosti snabdevanja, uvođenja konkurentnijih struktura energetskog tržišta i unapređenja održivog razvoja energetskog sektora. Korisnik projekta je Ministarstvo rudarstva i energetike, dok je Agencija za energetiku Republike Srbije (AERS) krajnji korisnik rezultata aktivnosti projekta.

CILJ

Specifični cilj projekta je da se doprinese usklađivanju sprovođenja politike, praćenja i harmonizacije srpskog zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU o energetici (acquis). Cilj projekta je da osigura da regulatorne politike, mehanizmi i prakse budu primenjene u skladu sa najboljim regulatornim praksama i važećim propisima Energetske zajednice, koji obuhvataju propise Trećeg paketa o unutrašnjem energetskom tržištu EU, Infrastukturni paket i važeća Mrežnih pravila.

Projekat podržava nastojanja da građani Srbije dobiju pouzdanu i održivu energiju po pristupačnim cenama, podstiče investicije u mrežnu infrastukturu u energetskom sektoru i doprinosi stvaranju integrisanog energetskog tržišta EU.

Širi uticaj projekta:

 • Sprovođenje politika, usklađivanje nacionalnog zakonodavnog okvira sa pravnim tekovima Evropske unije u oblasti enegetike
 • Konkurentnost tržišta električne energije zasnovanog na nediskriminatornosti, javnosti i transparentnosti;
 • Zaštita potrošača energetskih proizvoda;
 • Razvoj tržišta električne energije i prirodnog gasa i njihovo povezivanje sa jedinstvenim energetskim tržištem Evropske unije.

REZULTATI

IV kvartal 2019.

Neke od ključnih projektnih aktivnosti tokom četvrtog kvartala 2019. godine obuhvataju:

1. Izmene i dopune metodologije za utvrđivanje troškova priključenja uvođenjem pravila drugopriključenog

U nadležnost AERS-a spada i izdavanje metodologija za određivanje troškova za priključenje na mrežu električne energije i prirodnog gasa. Važeći pravni okvir prepoznaje određena odstupanja od principa uzročnika troškova. Troškovi priključenja koje plaća subjekat koji je prvi zatražio priključenje (prvi korisnik) mogu biti značajno veći u poređenju sa troškovima drugih korisnika koji se naknadno priključuju na isti deo mreže („drugopriključeni”), koji delimično koriste nova sredstva koja je platio prvi korisnik. „Drugopriključeni“ se može, u određenoj meri, okoristiti početnom investicijom.

Projektni tim je procenio regulatorni okvir i identifikovao sve prepreke u zakonodavstvu (odnosno, Zakonu o energetici) za uvođenje pravila „drugopriključenog” u metodologiju utvrđivanja troškova priključenja koju je doneo AERS i predložio izmene tamo gde je to ocenjeno kao neophodno.

Projektni tim je, takođe, kreirao pravila drugopriključenog predlažući mehanizme za isplatu nadoknade prvim korisnicima koji se u formi izmena i dopuna mogu integrisati u Zakon o energetici i važeću metodologiju utvrđivanja tropškova priključka.

2. Dizajn veb alata za poređenje cena električne energije i prirodnog gasa

Glavni cilj ovog zadatka bio je da se AERS-u obezbede zahtevi u pogledu funkcionalnosti alata za upoređivanje cena električne energije i prirodnog gasa.

Preporuka projektnog tima AERS-u je bila da se u početku uspostavi osnovna organizacija za praćenje cena, uključujući infrastrukturu koja je potrebna za razvoj privatnih alata u budućnosti, kada i ako za to bude postojao interes, a da zatim kreira javno dostupan internet servis za poređenje cena usaglašen u potpunosti sa direktivom EU 2019/944.

Projektni tim je takođe predložio da se ulože napori u pružanje usluga potrošačima u stambenom sektoru i malim komercijalnim potrošačima i da obim organizacije/ sistema obuhvati obe komponente, odnosno, električnu energiju i gas. Analiza zahteva koje je formulisao projektni tim obuhvata ne samo automatizovanje procesa na veb stranici za upoređivanja cena, već i postupaka koji će učesnicima (donosiocima politika/ regulatorima, dobavljačima i kupcima) omogućiti potpuno transparentan pregled i praćenje tržišta.

3. Pravni aspekti ugovora o primeni pravila treće strane (PTS)

Operatori prenosnog sistema električne energije i gasa (OPS) i operatori skladišta i postrojenja TPG su u obavezi da energetskim kompanijama obezbede nediskriminatorni pristup infrastrukturi i pružaju iste usluge različitim korisnicima po identičnim ugovornim uslovima.

Projektni tim je obezbedio uputstva za obavezne klauzule PTS ugovora uz pravnu analizu ugovora po klauzulama. Takođe, projektni tim je izvršio analizu pravila pristupa mrežama i ugovornim principima, zasnovanim na praksi država članica Evropske unije. Takođe je sprovedena uporedna analiza ugovorne prakse i pravila srpskog zakonodavstva u odnosu na praksu i pravila Evropske unije u domenu PTS.

Nakon sprovedenih analiza, projektni tim je pružio detaljne preporuke i uputstva o pravnom sadržaju PTS ugovora i o metodologiji pregleda ovih ugovora u Srbiji.

4. Procene jediničnih troškova

U 2015. godini, ACER je objavio izveštaj o infrastrukturi električne energije i prirodnog gasa, kojim su definisani indikatori jediničnih troškova investiranja i obezbeđene odgovarajuće referentne vrednosti u svrhu dopune analize troškova i koristi ENTSO-E i ENTSO-G, što je uslov koji je postavila Uredba 347/2013 EU.

Projektni tim je detaljno razmotrio preporuke ACER-a u pogledu jediničnih troškova investiranja u infrastrukturu električne energije i prirodnog gasa, a nakon dopune/ upoređivanja prikupljenih informacija sa podacima koje obezebeđuje Energetska zajednica, tim je dao preporuke u pogledu mehanizma za indikatore jediničnih troškova ulaganja koje će AERS eventualno koristiti kao alat za unapređenu procenu projekata.

5. Unapređenje postupka praćenja u okviru AERS-a

Projektni tim je sproveo analizu neusaglašenosti između zahteva na osnovu važećih propisa EU i identifikovanih aktivnosti AERS-a u domenu praćenja i sprovođenja. Tim je sproveo procenu efikasnosti i delotvornosti aktivnosti praćenja koje sprovodi AERS, kao i ocenu kvalifikovanosti zaposlenih u AERS-u za obavljanje ovih aktivnosti praćenja.

Glavni rezultati navedene analize neusaglašenosti su korišćeni kao baza za unapređenje procesa praćenja u okviru AERS-a. Projektni tim je na osnovu postojećih (i novih) info pravila prikupljenih od učesnika na tržištu (dobavljači, OPS, ODS, itd), izradio niz tabela (kontrolne tabele za praćenje, tabele za usaglašavanje, tabele za obradu podataka) u svrhu unapređenja procesa koji primenjuje AERS za praćenja unutrašnjeg tržišta6.

6. Pregled IT sistema u okviru AERS-a

Projektni tim je započeo rad na pregledu postojećeg IT sistema i programa u okviru AERS-a uključujući sve funkcionalnosti postojećih programa (arhiviranje, registar licenci, troškovi regulisanih preduzeća, praćenje objekata sirove nafte i naftnih derivata). Ovo će se postići sprovođenjem radionica na kojima će predstavnici AERS-a prikazati postojeće programe i njihove funkcionalnosti.

Nakon utvrđivanja postojeće situacije, projektni tim će identifikovati neophodne promene postojećih programa, kao i zahteve u pogledu novih programa. Ovi zahtevi će se koristiti kao osnova za dizajniranje sistema koji će se kasnije koristiti za programiranje i kreiranje konačne verzije informacionog sistema. Na kraju, projektni tim će dati procenu ukupnih troškova investicije koja će biti neophodna za nadogradnju IT sistema.

7. Studijska poseta Italiji

Organizovana je i studijska poseta Italiji. Tokom ove studijske posete učesnici su imali priliku da razmene iskustva sa stručnjacima iz italijanskog Nacionalnog regulatornog tela (ARERA) is a operaterima za prenos i dristribuciju električne energije i prirodnog gasa.

Pored toga, predstavnici AERS-a i Ministarstva rudarstva i energetike Republike Srbije su prisustvovali radionicama prvenstveno fokusiranim na regulatornu politiku, mehanizme i prakse u Italiji, u skladu sa pravnim tekovima EU u oblasti energetike.

III kvartal 2019.

Tokom trećeg kvartala 2019. godine, sprovedene su i okončane sledeće projektne aktivnosti:

1. Planovi za razvoj mreže

U skladu sa novim Zakonom o energetici, odobrenje Desetogodišnjih planova za razvoj mreže (DPRM) operatora za prenos električne energije i gasa, kao i Petogodišnjih razvojnih planova za distribuciju električne energije i transport nafte i naftnih derivata spada u nadležnost AERS-a. Pored toga, AERS ima obavezu da prati i procenjuje sprovođenje navedenih razvojnih planova.

Projektni tim je dostavio detaljna uputstva za mrežne operatore i set kriterijuma i alata koje AERS može da koristi da bi vršio procenu da li predložene infrastrukturne investicije ispunjavaju ciljeve razvoja mreže na najefikasniji način.

Projektni tim je takođe dostavio i opise internih procedura AERS-a za praćenje sprovođenja mrežnih razvojnih planova (odnosno, infrastrukturnih projekata obuhvaćenih planovima), uključujući i obrasce za prikupljanje podataka za mrežne operatore, te uputstva za njihovo popunjavanje, kao i definicije internih procedura AERS-a u pogledu regulatornih mera kojima se obezbeđuje sprovođenje investicionih razvojnih planova OPS-a za električnu energiju i gas (zahtev prema OPS, tenderska procedura, povećanje kapitala) i prateći obrasci.

2. Alati za procenu planova za uvođenje pametnih brojila

Direktive 2009/72/EC i 2009/73/EC, koje su transponovane u energetski pravni okvir Srbije, obuhvataju posebne zahteve za razvoj planova za uvođenje pametnih brojila za električnu energiju i prirodni gas.

Projektni tim je izradio Regulatorna uputstva i smernice za uvođenje pametnih brojila u Republiku Srbiju uključujući i raspodelu odgovornosti po akteru u celokupnom postupku uvođenja pametnih brojila, spisak pravnih i regulatornih zahteva, detaljan postupak i dinamiku izrade CBA i planova za uvođenje pametnih brojila, graničnih uslova, troškova i koristi koje treba razmatrati prilikom izrade CBA i planova za uvođenje pametnih brojila.

Projektni tim je obezbedio i opise internih procedura koje AERS treba da primenjuje za procenu CBA i povezanih planova za uvođenje pametnih brojila, kao i prateći model proračuna za CBA u skladu sa predloženom metodologijom u alatu zasnovanom na Excel-u.

3. Prekogranična raspodela kapaciteta

Nejednakost u raspodeli troškova i koristi u vezi sa interkonektorima za električnu energiju i gas između države domaćina i susednih država može biti velika. U ekstrmenim slučajevima, veći deo troškova može se naći s jedne strane granice, dok će koristi biti na drugoj strani granice. Uredba (EU)347/2013 koju je inkorporirao i usvojio Savet ministara Energetske zajednice bavi se ovom potrencijalnom nejednakosti, tako što uspostavlja procedure za takozvani mehanizam Prekogranične raspodele troškova (CBCA).

Projektni tim je razvio detaljne regulatorne instrukcije i smernice u pogledu sadržaja, strukture i pratećih informacija (uključujući obrasce sa podacima, gde je primenjivo) o zahtevima za prekograničnu raspodelu troškova za infrastrukturu električne energije i prirodnog gasa.

4. Sprovedena obuka (studijska poseta Sloveniji)

Studijska poseta delegacije AERS- a kancelarijama ACER-a u Ljubljani (LDK)

Prva od ukupno tri studijske posete je realizovana u Republici Sloveniji, gde su učesnici imali priliku da razmene iskustva sa ekspertima iz slovenačke agencije za energetiku, Agencije za saradnju energetskih regulatora (ACER) i četiri energetske kompanije.

Tokom studijske posete učesnici su imali mogućnost da razgovaraju sa predstavnicima regulatorne agencije i operatora prenosa i distribucije električne energije i operatora transporta prirodnog gasa. Tokom studijske posete, predstavnici AERS-a i Ministarstva energetike i rudarstva Republike Srbije su prisustvovali radionicama prvenstveno fokusiranim na regulatornim politikama, mehanizmima i praksama koje se primenjuju u Sloveniji, ali i na funkcionisanju energetskog tržišta Evropske unije, u skladu sa pravnim tekovinama EU.

5. Izuzeća od pristupa treće strane

Izuzeća od zahteva koji se odnose na razdvajanje, pristup treće strane i regulisanje tarifa su tako koncipirana da omogućavaju ulaganja tamo gde je nivo rizika povezan sa investicijom takav da se investicija ne bi realizovala ukoliko se ne odobri izuzeće. Pravni okvir EU, koji je usvojio Savet ministara Energetske zajednice, postavlja uslove za odobrenje izuzeća.

Projektni tim je dao niz pravnih preporuka, kao i detaljna uputstva koja se odnose na sadržaj zahteva za izuzećem i procene koja treba da se sprovede u oblasti električne energije i gasa.

Projektni tim je takođe izradio posebne smernice u pogledu tehničkih informacija koje treba da obezbedi podnosilac zahteva, troškova i prihoda projekata, ekonomskih i finansijskih pretpostavki i studija proračuna koje treba obezbediti, kao i strukture i sadržaja samoprocene podnosioca zahteva u pogledu da li projekat ispunjava kriterijume postavljene Uredbom 714/2009 i Direktivom 2009/73/EZ.

II kvartal 2019.

Tokom drugog kvartala 2019. godine, realizovane su i zaokružene sledeće projektne aktivnosti:

 1. Uspostavljanje kriterijuma za procenu potrebe za regulacijom cena u određenim segmentima tržišta električne energije

Nakon stupanja na snagu novog Zakona o energetici krajem 2014. godine, samo domaćinstva i mala i srednja preduzeća (MSP) imaju pravo na garantovano snabdevanje električnom energijom po cenama koje reguliše Agencija za energetiku Republike Srbije. Pored toga, obezbeđivanje sekundarnih i tercijarnih rezervi koje su potrebne za balansiranje elektroenergetskog sistema takođe predstavlja sistemsku uslugu koja je podložna regulisanju cena. Projektni tim je detaljno analizirao sve aspekte procesa liberalizacije tržišta u Srbiji, uključujući i pitanja poput razvoja nacionalne i regionalne konkurentnosti i zaštite ugroženih kupaca i dao je preporuku Agenciji za energetiku u vezi sa internim procedurama i kriterijumima za procenu potreba za budućom regulacijom cena u domaćinstvima, malim i srednjim preduzećima, kao i za sekundarne i tercijarne rezerve.

 1. Utvrđivanje kriterijuma za ukidanje rezervnog snabdevača u elektroenergetskom sektoru

Uloga rezervnog snabdevača u Srbiji, u skladu sa definicijama Zakona o energetici iz 2014. godine, jeste da obezbedi neprekidno snabdevanje električnom energijom potrošačima koji ne ispunjavaju uslove za garantovani režim snabdevanja. U tom kontekstu, Agencija za energetiku Republike Srbije ima ovlašćenje da proceni neophodnost rada rezervnog snabdevača i njegov uticaj na konkurenciju. Projektni tim je izradio detaljne studije slučaja rezervnih snabdevača u državama članicama EU, procenio je neophodnost rada rezervnog snabdevača u elektroenergetskom sektoru u skladu sa stanjem na tržištu i dao je preporuke Agenciji za energetiku Republike Srbije u pogledu uloge i funkcije rezervnog snabdevača u budućnosti, uključujući kriterijume za procenu mogućeg vremena njegovog ukidanja.

 1. Programi usklađivanja za ODS električne energije i gasa

Jedan od ključnih zahteva Trećeg energetskog paketa je razdvajanje vertikalno integrisanih energetskih kompanija, čime se eliminiše rizik od diskriminacije u pogledu rada mreža i načina na koji se omogućuje pristup ovim mrežama. U tom cilju, operatori distributivnog sistema su dužni da utvrde programe usaglašenosti i godišnje izveštaje da bi obezbedili nediskriminatorno ponašanje i pravilno praćenje procesa razdvajanja. Projektni tim je izradio regulatorne instrukcije za osoblje u ODS-u o načinima razvijanja i sprovođenja tih programa, uz praktične preporuke o vrsti mera koje treba da budu obuvaćene programom i načinu na koje ove mere treba primenjivati i pratiti u godišnjim izveštajima. Pored toga, praktične smernice su date Agenciji za energetiku Republike Srbije za procenu sadržaja programa usklađivanja i odgovarajućih godišnjih izveštaja.

 1. Preporuke u pogledu podsticaja za regulatorne investicije u infrastrukturne projekte u oblasti elektroenergetske mreže i sistema prirodnog gasa

Direktiva 347/2013 EU, koja je transponovana u pravni okvir Energetske zajednice, pružila je smernice o upravljanju rizicima velikih infrastrukturnih projekata u oblasti elektroenergetskih mreža i sistema prirodnog gasa, kao i sugestije u vezi sa tim koju vrstu regulatornih podsticaja treba obezbediti za promociju razvoja ovih projekata i ublažavanje nastalih rizika.  U tom kontekstu, projektni tim je detaljno pregledao i procenio odgovarajući regulatorni okvir koji je uspostavila Agencija za energetiku Republike Srbije kako bi ustanovili da li se stvaraju dodatni rizici ili prepreke za investicije u mrežnu infrastrukturu. Pored toga, Agenciji za energetiku Republike Srbije su predloženi regulatorni podsticaji za ceo paket infrastrukturnih projekata za sisteme električne energije i prirodnog gasa koje treba primeniti u slučaju da određeni promoter projekta ima veće rizike u poređenju sa rizicima koje obično podrazumeva jedan uporediv infrastrukturni projekat.

 1. Procena i unapređenje regulatornog okvira za kvalitet usluge

Opšti cilj regulacije kvaliteta usluga na nivou električne energije i prirodnog gasa jeste da se garantuje dobar nivo kontinuiteta snabdevanja, kvalitet napona i gasa, kao i efikasne usluge za potrošače električne energije i gasa. Projektni tim je u početku sproveo procenu nedostataka zakonodavnog okvira Srbije u pogledu zahteva Trećeg energetskog paketa, a u isto vreme je analizirao i najbolje prakse primenjivane na nivou EU. Sledeći korak je podrazumevao izradu odgovarajućih indikatora i standarda za snabdevače električnom energijom i prirodnim gasom i pružanje podrške Agenciji za energetiku Republike Srbije u pogledu izrade regulatornih upustava  za dostavljanje podataka o kvalitetu usluga.  Poslednji deo rada je bio fokusiran na izdavanje preporuka za budući razvoj regulatornih mehanizama u pogledu regulacije cena i planiranja mreže, a predložene su i metodologije za izračunavanje kompenzacije za potrošače u slučajevima odstupanja u kvalitetu isporučene usluge.

I kvartal 2019. 

Tokom prvog kvartala 2019. godine, sprovedene su i zaokružene naredne projektne aktivnosti:

 1. Procena aktivnosti praćenja koje obavlja Agencija za energetiku

Solidan regulatorni okvir za praćenje omogućava regulatornom telu da proceni neometano funkcionisanje energetskih tržišta i učinak regulisanih energetskih subjekata, kao i da ispravi poremećaje, identifikuje oblasti koje je potrebno unaprediti i utvrdi dalje aktivnosti u korist potrošača energije. Projektni tim je procenio aktivnosti praćenja koje se trenutno sprovode, u pogledu njihovog obima, efikasnosti, efektivnosti, kao i adekvatnosti osoblja koje te aktivnosti sprovode, te je ukazao na nedostatke, kao i na elemente praćenja koje bi trebalo unaprediti tokom naredne faze projekta.

 1. Nove metodologije obračunavanja i numeričke procene vrednosti neisporučene energije relevantnim kategorijama potrošača u sektorima električne energije i prirodnog gasa

Obračunavanje vrednosti neisporučene energije omogućava efektivniji i efikasniji prelaz na liberalizovano tržište. Koristi se i prilikom procene projekata energetske infrastrukture i odražava stvarne troškove potrošača usled prekida u napajanju energijom, te na taj način stvara realne osnove za donošenje odluka o investiranju. U ovom kontekstu, projektni tim je izradio metologije za obračun i obavio numeričke procene vrednosti neisporučene energije za razne kategorije potrošača u sektoru električne energije i prirodnog gasa i obezbedio podizanja kapaciteta zaposlenih u AERS-u za obavljanje aktivnosti u ovoj oblasti.

3. Sertifikacija operatora prenosnih sistema električne energije i prirodnog gasa

Razdvajanje energetskih subjekata sprečava diskriminaciju prilikom pristupa mrežama električne energije i prirodnog gasa, omogućava fer tržišnu konkurenciju i može da dovede do pristupačnijih cena za potrošače. Projektni tim je kreirao proceduru za sertifikaciju operatora prenosnog sistema, koja će se koristiti za proveru usklađenosti operatora sa pravilima o razdvajanju koja su sadržana u Trećem paketu propisa EU o unutrašnjem tržištu. Sprovedena je i radionica za obuku, čiji je cilj bio podizanja kapaciteta AERS-a u domenu sertifikacije.

SLEDEĆI KORACI

U preostalom projektnom periodu, predviđene su brojne aktivnosti za podizanje kapaciteta, kao i pružanje podrške Agenciji za energetiku Republike Srbije za izradu veb alata za upoređivanje cene električne energije i prirodnog gasa, pravnih aspekata ugovora pristupa treće strane, procene jediničnih troškova, pregled IT sistema AERS-a, kao i druge aktivnosti u dogovoru sa korisničkom institucijom.

Komentara: (0)

Budite prvi i ostavite komentar na ovaj članak.

Unesite vaš komentar
Molimo sačekajte... Molimo vas popunite obavezna polja Dogodila se greška, osvežite stranu pa probajte ponovo. Vaš komentar je uspešno poslat na moderaciju.

Slični članci

La Kamera IRENA Moramo da instaliramo vise elektrana na obnovljive izvore i brze

La Kamera (IRENA): Moramo da instaliramo više elektrana na obnovljive izvore i brže

30. decembar 2019. - Šef agencije IRENA Frančesko la Kamera skrenuo je pažnju na geografsku koncentraciju širenja kapaciteta iz obnovljivih izvora u nekim delovima sveta

toplotni talas berze cene struje jie srbija evropa

Šta se krije iza rekordnih cena na berzama Jugoistočne Evrope: Krivci prenosna mreža, ali i još ponešto

30. decembar 2019. - Rekordno visoke temperature nisu razlog za rekordan rast cena na berzama od 50 do čak 170 odsto, pokazale au analize

zeleni celik elektricna vozila studija

Prelazak na zeleni čelik neznatno utiče na cenu električnih vozila

30. decembar 2019. - Prelazak na 100 odsto zelenog čelika do 2040. koštao bi samo osam evra, zbog troškova CO2 emisija, kao i pada troškova proizvodnje čelika

Otkazi skoro svim zaposlenima u privatnoj termoelektrani na ugalj Bugarskoj

Otkazi skoro svim zaposlenima u privatnoj termoelektrani na ugalj u Bugarskoj

30. decembar 2019. - Termoelektrana na ugalj ContourGlobal Maritsa East 3 u Bugarskoj zadržaće samo 35 radnika, jer su tržišne cene struje suviše niske