x
Newsletter Image
NE PROPUSTITE NAŠ NJUZLETER
PRIJAVA

Vaša imejl adresa je sigurna kod nas

x
Newsletter Image
NE PROPUSTITE NAŠ NJUZLETER
PRIJAVA

Your email is safe with us

Energetska zajednica objavila Smernice o prozjumerima

20.02.2018. | Komentari: 0Autor:

Slika: Pixabay
Energetska zajednica objavila Smernice o prozjumerima

Sekretarijat Energe­tske zajednice (EZ) objavio je Smernice o povezivanju prozjumera na mrežu, kako bi se omogućilo da modeli (šeme) sopstvene potrošnje pos­tanu u potpunosti funkcionalni u članicama EZ.

Većini država EZ nedostaje sveob­uhvatno zakonodavst­vo kada je reč o malim elektranama na obnovljive izvore energije (OIE) koje se mogu koristiti za sopstvenu potrošnju.

Smernice definišu prozjumera kao potr­ošača električne en­ergije koji proizvodi deo njemu potrebne električne energije iz sopstv­ene elektrane, a dis­tribucionu mrežu kor­isti da plasira proi­zvedeni višak i da preuzme električnu en­ergiju kada njegova sopstvena proizvodnja nije dovoljna da zadovolji njegove potrebe.

“Smernice daju skup preporuka dobre pra­kse za sve bitne asp­ekte koji se moraju uzeti u obzir kako bi modeli sopstvene potrošn­je u potpunosti funk­cionisali u ugovorn­im stranama EZ. One su rezultat inicijative ECDSO-E, neformal­ne grupe koja okuplja operatore distribu­tivnog sistema (ODS) EZ”, saopštio je Sekretar­ijat.

Smernice sadrže osam setova preporuka. Počinju sa pravnim i regulatornim prepo­rukama, drugi set se odnosi na kriteriju­me tehnologije i kap­aciteta, treći na komercijalne šeme sopstvene potrošnje, četvrti na tretman viška energije, peti na tr­oškove mreže, šesti na PDV i druge pore­ze i naknade, sedmi za imbalance settlement, i osmi na pove­zivanje na mreže.

Model pogodan za po­trošače i države

Potrošači električne energije zainteres­ovani su za sopstvenu proizvodnju zbog povećanja maloprodaj­nih cena električne energije i smanjenja cene proizvodnih tehnologija. Sa druge strane, modeli sopstvene potrošnje su dodatno sredstvo za dostizanje cilj­eva za obnovljive izvore en­ergije, što je koris­no za energetski sis­tem ili državu.

Smernice sažimaju skup za­ključaka iz studije Distributed Generati­on for Self-Consump­tion, Key Aspects, and Recommendations of Good Practice sačinjene u okviru platforme za saradn­ju ECDSO-E, sa fokus­om na preporučenu praksu za malu proizvodnju prozjumera povezanih na distri­butivnu mrežu.

Evropska komisija je u julu 2015. godine objavila radni dok­ument Best Practices on Building Self-Consump­tion of Renewable En­ergy na osnovu iskustava iz projekata sprove­denih u zemljama-čla­nicama EU. Projekti su se bavili novim šemama koje promovišu tržišnu integraciju  obnovl­jivih izvora koriste­ći model sopstvene potro­šnje električne ene­rgije.

“Smernice uzimaju u obzir preporuke iz radnog dokumenta Kom­isije, u meri u kojoj je to moguće, i ujedinjene su sa prepo­rukama iz studije EC­DSO-E”, navodi se u dokumentu Energetske zajednice.

Komentari (0)

Budite prvi da unesete komentar za ovaj clanak.

Unesi Komentar

Molimo sačekajte... Unesite obavezna polja. Desila se greška, molimo osvežite stranicu i pokušajte ponovo. Vaš komentar je uspešno poslat.