Energetska efikasnost

O Otvorenom regionalnom fondu za Jugoistočnu Evropu – Energetska efikasnost (ORF-EE)

Slika: GIZ ORF-EE

Objavljeno

27.04.2018.

Država

Komentari

comments icon

0

Podeli

Objavljeno

27.04.2018.

Država

Komentari

comments icon

0

Podeli

 • Regionalni projekat: Otvoreni regionalni fond za Jugoistočnu Evropu – Energetska efikasnost (ORF-EE)
 • Nalogodavac: Savezno ministarstvo za saradnju i razvoj (BMZ) Republike Njemačke
 • Provodi: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
 • Zemlje partneri: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Makedonija (BJR), Srbija, *Hrvatska (kao model zemlja)
 • Oblast djelovanja: Energetska efikasnost i klima, Održiva urbana mobilnost
 • Trajanje: 2008. – 2020.
 • Vrijednost projekta: 19,74 miliona evra

 

KO SMO

Njemačka Vlada putem GIZ Otvorenog regionalnog fonda za Jugoistočnu Evropu – Energetska efikasnost (ORF-EE) još od 2008. godine pruža podršku zemljama jugoistočne Evrope (JIE) u procesu integracije u EU u energetskom sektoru. ORF-EE aktivno doprinosi sektorskim reformama u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu, Makedoniji (BJR) i Srbiji. U okviru ORF-EE projekta, Hrvatska predstavlja model zemlju, s obzirom da je u sklopu procesa pridruživanja EU izvršila obimne reforme u ovom sektoru.

ORF-EE potiče saradnju između aktera koji posjeduju kapacitete za vođenje reformskog procesa u sektoru energije i klime u jugoistočnoj Evropi. Napori su usmjereni na izgradnju partnerskih kapaciteta i obezbjeđenje regionalne platforme za razmjenu iskustava i najboljih praksi (eng. best practices) putem regionalnih mreža. Fond putem regionalnih partnerskih mreža pruža podršku političkim akterima i akterima civilnog društva, relevantnim za sektor energije i klime, u provođenju neophodnih EU regulativa i sektorskih reformi, i time podstiče razvoj regije. Partnere osnažuje da rješavaju relevantna pitanja u sektoru i iznalaze rješenja u interesu svih partnerskih zemalja JIE. Time direktno doprinose djelotvornijem provođenju neophodnih mjera u svojim zemljama.

Podrška koju ORF-EE pruža partnerskim zemljama JIE je usklađena sa Energetskom strategijom EU do 2030., Ciljevima održivog razvoja UN-a i obavezama ovih zemalja kao potpisnica Pariškog sporazuma.

Tokom prethodnih deset godina, ORF-EE je uspješno proveo veliki broj projekata u regiji JIE. Između ostalog, pomogao je da se formira Mreže energetski efikasnih glavnih gradova jugoistočne Evrope. Pored toga je podržao partnerske gradove u regiji u njihovom pridruživanju evropskom Sporazumu gradonačelnika/načelnika i time im pomogao da uspostave strukture za energetsko upravljanje i razviju Akcione planove za održivu energiju.

U saradnji sa Mrežom fakulteta političkih nauka u JIE i kroz Inicijativu javnog dijaloga o održivom korištenju energije u JIE, ORF-EE podstiče političku volju za reformskim procesima u energetskom sektoru partnerskih zemalja. Kao rezultat toga, u ovim zemljama su po prvi put održane javne rasprave (*slušanja) parlamentarnih komiteta nadležnih za energetsku efikasnost.

Fond je podržao i razvoj Nacionalnih akcionih planova energetske efikasnosti, obaveznih širom EU, kao i proces monitoringa njihove realizacije. Monitoring je dodatno ojačan namjenski izrađenim sistemom i pratećim softverom – Platformom za monitoring i verifikaciju (MVP), koja se koristi za izračunavanje energetskih ušteda i smanjene CO2. Sistem je razvijen u sklopu ranije faze ORF-EE projekta i zatim predat na upotrebu partnerskim zemljama u JIE.

Pored toga, ORF-EE je (u okviru EU programa Horizon 2020) proveo projekat multEE, kojim su unaprijeđeni dosljednost i kvalitet planiranja i provođenja energetske efikasnosti u više zemalja JIE i EU kroz uvođenje inovativnih sistema za monitoring i verifikaciju. To je postignuto nadogradnjom MVP online sistema kako bi odgovorio na specifične potrebe svake od zemalja. Projekat multEE je proveo ORF-EE u saradnji sa konzorcijumom od deset partnera iz država članica EU i drugih zemalja.

Druga komponenta Fonda je bila usmjerena na podršku savezima općina u partnerskim zemljama kako bi ojačali svoje kapacitete i adekvatno zastupali interese svojih klijenata – općina, i samim tim interese građana/građanki. Ovu komponentu su sufinansirali Savezno ministarstvo za saradnju i razvoj (BMZ) Republike Njemačke i Vlada Švicarske. Provedena je zajedničkim naporima ORF-EE i GIZ ORF-Modernizacija općinskih usluga (ORF-MMS).

U saradnji sa Sekretarijatom Energetske zajednice i Višegradskim fondom, ORF-EE od 2016. godine učestvuje u finansiranju i organizaciji „Ljetne škole Energetske zajednice“. Iako je nastao prije tek nekoliko godina, ovaj program je već prerastao u jedan od najtraženijih ljetnih programa u regiji jugoistočne Evrope i, donekle čak i u Evropi.

Drugi uspješan primjer u kojem ORF-EE učestvuje već duži niz godina je „Regionalna ljetna škola održivog razvoja i niskoemisionog planiranja“, koja je 2017. godine po trinaesti put organizovana u Fojnici, Bosna i Hercegovina. Provodi je Regionalni centar za obrazovanje i informisanje (REIC) u saradnji sa ORF-EE i GIZ-ovim bilateralnim projektima „Poticanje obnovljivih izvora energije u Bosni i Hercegovini“ i „Poticanje energetske efikasnosti u BiH“. Koncept ove ljetne škole je poslužio kao uspješan uzor za drugu regionalnu ljetnu školu koja se već nekoliko godina organizuje na Kosovu.

REGIONALNA SARADNJA – PARTNERSKE MREŽE

ORF-EE sarađuje s četiri glavne partnerske mreže:

 • Državna ministarstva i agencije odgovorne za energiju, klimu i okoliš
 • Nevladine organizacije u saradnji s parlamentima JIE
 • Lokalni nivo: glavni gradovi/gradovi
 • Lokalni nivo: savezi općina/općine

Energetska zajednica (EnC) je također važan partner Fonda. Ona okuplja predstavnike/ce nacionalnih ministarstava ugovornih stranaka zemalja jugoistočne Evrope u Energetskoj zajednici, odgovorne za energiju i klimu. Uz podršku ORF-EE, predstavnici/ce se redovno sastaju u vidu Parlamentarnog plenuma, Koordinacijske grupe za energetske efikasnosti, Odbora za energiju i klimu i Radne grupe za zaštitu okoliša, radeći zajednički na unapređenju reformi sektora energetike i klime u regiji. Pored toga, usljed procesa reforme Energetske zajednice i priznavanja pozitivnih iskustava ORF-EE projekta u saradnji s nevladinim sektorom u jugoistočnoj Evropi, Vijeće ministara Energetske zajednice odlučilo je intenzivirati saradnju s nevladinim organizacijama. To doprinosi tome da javno donošenje odluka u regiji bude transparentnije i participativnije.

Fond koordinira svoje aktivnosti s drugim GIZ projektima, kao i s bilateralnim i multilateralnim donatorima i finansijskim institucijama kako bi se spriječilo preklapanje i dupliciranje sektorskih aktivnosti, te omogućili sinergistički napori. To potvrđuje aktivno učešće na sastancima lokalnih donatora, kao i na nedavno organiziranom sastanku donatora u Energetskoj zajednici. Cilj projekta su koordinirani održivi rezultati u jugoistočnoj Evropi.

 

NOVI PRISTUP ORF-EE PROJEKTA

GIZ ORF-EE se fokusira na izgradnju potencijala koji proizilaze iz sličnosti koje su državama jugoistočne Evrope zajedničke po pitanju kulture, strukture i razvojnih izazova, što nudi veliki potencijal za izgradnju i dijeljenje relevantne ekspertize u regionalnim mrežama i kroz njih.

Oslanjajući se na svoj prvobitni pristup, koji je ukorijenjen u sektorski relevantnoj regionalnoj razmjeni putem mreža, izgradnji kapaciteta, te pružanju savjetodavnih i mentorskih usluga – uveliko fokusiranih na razvoj politike, ORF-EE u skorije vrijeme proširuje svoje razvojne napore u JIE. U svoj rad je integrirao sveobuhvatniji pristup klimatskoj zaštiti, u skladu s Energetskom strategijom EU do 2030. i Ciljevima održivog razvoja UN-a, posebno Ciljem 11. (Održivi gradovi i zajednice) i Ciljem 13 (Mjere klimatske zaštite).

U saradnji s glavnim gradovima i gradovima JIE, uključujući savezima općina, Fond se fokusira na rješenja održive urbane mobilnosti. Napori, između ostalog, uključuju pružanje podrške u razvoju Planova održive urbane mobilnosti i mape puta, pri implementaciju Smart modela u gradskom prijevozu (npr. dijeljenje bicikla i automobila/eng. bike and car sharing), P2P prijenos znanja, kao i stručni mentoring, usluge savjetovanja i obučavanja.

Daljnje aktivnosti uključuju jačanje kapaciteta parlamentaraca i parlamentarki u partnerskim zemljama regije za učinkovito oblikovanje procesa kreiranja politika u području urbane mobilnosti. To se, između ostalog, postiže intenziviranim korištenjem regionalnih mreža za razmjenu iskustava i dobrih praksi među parlamentarcima/kama zemalja JIE i njemačkim parlamentarcima/kama o implementaciji relevantnih propisa EU-a vezanih za klimatske promjene u području urbane mobilnosti.

Važan naglasak stavljen je i na razvoj sektorske komunikacijske strategije posebno posvećene  podizanju svijesti javnosti u regiji.

Kao dio novog projektnog pristupa ORF-EE projekta predviđena je nadogradnja MVP sistema u saradnji s partnerima, kao i osiguranje istog za korištenje od strane lokalnih vlasti u regiji, konkretnije za korštenje općina. Sekretarijat Energetske zajednice preporučuje MVP sistem kao službeni alat za sektorsko izvještavanje.

Nadogradnja MVP-a se vrši kao odgovor na specifične zahtjeve prema Direktivi o EE 2012/27/EU i ona bi trebala osigurati proširenje baze značajnih podataka za daljnju analizu, što će pomoći u sveobuhvatnijem razvoju sektorskih strateških dokumenata u zemljama JIE. Također će omogućiti vladama da pomnije prate implementaciju nekoliko članova Direktive o EE. Cjelokupni cilj je uspostaviti direktnu razmjenu podataka između općina i institucija na državnom nivou odgovornih za EE i klimu, nadopunjavanjem postojeće strukture i istovremeno poboljšavanjem toka podataka, te tako pomoći u osiguravanju učinkovitijeg planiranja i razvoja politike.

Pristup nadalje predviđa izradu postupka za reviziju prošlih i razvoj novih EE mjera, koji će se zasnivati na ekološkim i ekonomskim kriterijima i vršiti u saradnji s partnerima – članovima Koordinacijske grupe za energetsku efikasnost Energetske zajednice.

 GLAVNA DOSTIGNUĆA I REZULTATI

 • ORF-EE je podržao uspostavu Mreže energetski efikasnih glavnih gradova u jugoistočnoj Evropi, koju sačinjavaju gradovi Zagreb, Sarajevo, Podgorica, Skoplje i Tirana. Njemački grad Freiburg im Breisgau služi kao model grad u mreži.
 • ORF-EE je podržao priključivanje gradova regije EU inicijativi Sporazum evropskih gradonačelnika/načelnika, čiji je cilj smanjiti emisiju CO2 za najmanje 20% do 2020. godine. Podržana je uspostava strukture upravljanja energijom, uključujući info centri za energetsku efikasnost, te razvoj Akcionih planova za održivu energiju.
 • Mreža škola političkih studija u JIE, putem Inicijative javnog dijaloga o održivom korištenju energije u JIE, doprinosi jačanju političke volje u regiji u provođenju reformskih procesa, uključivanjem različitih interesnih strana kao što su članovi parlamenata, civilnog društva, poslovnog/privatnog sektora, medija i vlada. Kao rezultat ovih napora, javne rasprave parlamentarnih odbora odgovornih za energetsku efikasnost održane su po prvi put u partnerskim zemljama JIE. Kroz ove rasprave ubrzan je proces razvoja i implementacije zakonskih okvira u sektoru energetske efikasnosti.
 • GIZ ORF-EE savjetovao je državna ministarstva zemalja JIE u vezi s razvojem i praćenjem Nacionalnih akcionih planova za energetsku efikasnost, koji su obavezni diljem EU. U tu svrhu, te u cilju izrade državnih instrumenata za energetsku efikasnost koji omogućuju precizniju procjenu direktnih utjecaja i učinaka uštede energije na državnom nivou, ORF-EE je u saradnji s partnerima razvio sistem monitoringa. Sistem nadopunjava softverski program – Platforma za praćenje i verifikaciju (eng. Monitoring and Verification Platform – MVP), koja služi za izračunavanje uštede energije i smanjenja CO2, ostvarenih provedenim mjerama energetske efikasnosti. Sistem je predat relevantnim državnim institucije za direktno korištenje.
 • Sistem za praćenje i verifikaciju (MVP) unaprijeđen je kroz projekt ORF-EE multEE koji se provodi u okviru programa EU Horizon 2020 i u praksi se pokazao kao pametno i inovativno rješenje primjenjivo u JIE, koje se također koristi u EU. Implementiran je u nekoliko zemalja EU.
 • Podrška je također pružena u razmjeni uspješnih radnih iskustava, na osnovu prekogranične razmjene među kolegama (peer-to-peer), od pojedinačnih općinskih saveza do drugih saveza općina u JIE. Kao rezultat pružene podrške, kapacitet općinskih saveza da pružaju efikasne usluge u području energetske efikasnosti svojim članovima – općinama, je unaprijeđen i općine su osposobljene da svojim građanima efikasnije pružaju energetske usluge. 18 pilot projekata razvijeno je i provedeno u 18 općina diljem JIE.
 • Kao rezultat Inicijative javnog dijaloga o održivom korištenju energije u JIE, koja se provodi u okviru ORF-EE, uspostavljena je prva saradnja članova parlamenata JIE i Energetske zajednice. To je dovelo do stvaranja službenog tijela Energetske zajednice – Parlamentarnog plenuma, kojeg predstavljaju članovi parlamenata ugovornih strana.
 • Kroz implementaciju raznih aktivnosti i događaja, uključujući međunarodne konferencije Energija.Razvoj.Demokarija (Energy.Development.Democracy) i Dani energije (Days of Energy), stvorena je platforma za razmjenu znanja i iskustava. Nadalje, osigurana je saradnja između zemalja JIE i regionalnih i međunarodnih aktera relevantnih za energetski sektor.
 • Stručna izgradnja kapaciteta 80 učesnika i učesnica Ljetne škole Energetske zajednice se uspješno provodi od 2016.
 • Podrška i podizanje svijesti relevantnih zainteresiranih strana, partnera i šire javnosti o energetskoj efikasnosti i klimatskim promjenama, a nedavno i o održivoj urbanoj mobilnosti, se kontinuirano pruža i provodi.
Komentara: (0)

Budite prvi i ostavite komentar na ovaj članak.

Unesite vaš komentar
Molimo sačekajte... Molimo vas popunite obavezna polja Dogodila se greška, osvežite stranu pa probajte ponovo. Vaš komentar je uspešno poslat na moderaciju.

Slični članci

Holandija dobija gradsku cetvrt ciji ce stanovnici morati da dele automobile

Stanovnici nove gradske četvrti u Holandiji će morati da dele automobile

27. april 2018. - Utreht, četvrti grad po veličini u Holandiji, dobiće naselje čiji će stanovnici deliti automobile

Srbija digitalizovala izdavanje dozvola u energetici

Srbija digitalizovala izdavanje dozvola u energetici

27. april 2018. - U Srbiji su uvedeni digitalni servisi za izdavanje i produžavanje dozvola u sektoru energetike i postupak izrade ekoloških studija

vinca beo cista energija spaljivanje otpada elektrana postrojenje

Beo Čista Energija zvanično započela proizvodnju energije iz otpada u Vinči

27. april 2018. - Prvo spaljivanje otpada Beo Čista Energija sprovela je februara 2023. čime je započela poslednja faza probnog rada postrojenja

Zoran Lajovic Metalfe Group

Zeleni čelik iz Sremske Mitrovice – odgovorna industrija za održivu budućnost

27. april 2018. - Proizvodnja čelika može biti održiva i odgovorna pokazuje primer srpske kompanije Metalfer Group u čijem proizvodnom portfoliu se nalazi  i tzv. Metalfer ® Zeleni Čelik