x
Newsletter Image
NE PROPUSTITE NAŠ NJUZLETER
PRIJAVA

Vaša imejl adresa je sigurna kod nas

x
Newsletter Image
NE PROPUSTITE NAŠ NJUZLETER
PRIJAVA

Your email is safe with us

O Otvorenom regionalnom fondu za Jugoistočnu Evropu – Energetska efikasnost (ORF-EE)

27.04.2018. | Komentari: 0Autor:

Slika: GIZ ORF-EE
O Otvorenom regionalnom fondu za Jugoistočnu Evropu – Energetska efikasnost (ORF-EE)

 • Regionalni projekat: Otvoreni regionalni fond za Jugoistočnu Evropu – Energetska efikasnost (ORF-EE)
 • Nalogodavac: Savezno ministarstvo za saradnju i razvoj (BMZ) Republike Njemačke
 • Provodi: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
 • Zemlje partneri: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Makedonija (BJR), Srbija, *Hrvatska (kao model zemlja)
 • Oblast djelovanja: Energetska efikasnost i klima, Održiva urbana mobilnost
 • Trajanje: 2008. – 2020.
 • Vrijednost projekta: 19,74 miliona evra

 

KO SMO

Njemačka Vlada putem GIZ Otvorenog regionalnog fonda za Jugoistočnu Evropu – Energetska efikasnost (ORF-EE) još od 2008. godine pruža podršku zemljama jugoistočne Evrope (JIE) u procesu integracije u EU u energetskom sektoru. ORF-EE aktivno doprinosi sektorskim reformama u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu, Makedoniji (BJR) i Srbiji. U okviru ORF-EE projekta, Hrvatska predstavlja model zemlju, s obzirom da je u sklopu procesa pridruživanja EU izvršila obimne reforme u ovom sektoru.

ORF-EE potiče saradnju između aktera koji posjeduju kapacitete za vođenje reformskog procesa u sektoru energije i klime u jugoistočnoj Evropi. Napori su usmjereni na izgradnju partnerskih kapaciteta i obezbjeđenje regionalne platforme za razmjenu iskustava i najboljih praksi (eng. best practices) putem regionalnih mreža. Fond putem regionalnih partnerskih mreža pruža podršku političkim akterima i akterima civilnog društva, relevantnim za sektor energije i klime, u provođenju neophodnih EU regulativa i sektorskih reformi, i time podstiče razvoj regije. Partnere osnažuje da rješavaju relevantna pitanja u sektoru i iznalaze rješenja u interesu svih partnerskih zemalja JIE. Time direktno doprinose djelotvornijem provođenju neophodnih mjera u svojim zemljama.

Podrška koju ORF-EE pruža partnerskim zemljama JIE je usklađena sa Energetskom strategijom EU do 2030., Ciljevima održivog razvoja UN-a i obavezama ovih zemalja kao potpisnica Pariškog sporazuma.

Tokom prethodnih deset godina, ORF-EE je uspješno proveo veliki broj projekata u regiji JIE. Između ostalog, pomogao je da se formira Mreže energetski efikasnih glavnih gradova jugoistočne Evrope. Pored toga je podržao partnerske gradove u regiji u njihovom pridruživanju evropskom Sporazumu gradonačelnika/načelnika i time im pomogao da uspostave strukture za energetsko upravljanje i razviju Akcione planove za održivu energiju.

U saradnji sa Mrežom fakulteta političkih nauka u JIE i kroz Inicijativu javnog dijaloga o održivom korištenju energije u JIE, ORF-EE podstiče političku volju za reformskim procesima u energetskom sektoru partnerskih zemalja. Kao rezultat toga, u ovim zemljama su po prvi put održane javne rasprave (*slušanja) parlamentarnih komiteta nadležnih za energetsku efikasnost.

Fond je podržao i razvoj Nacionalnih akcionih planova energetske efikasnosti, obaveznih širom EU, kao i proces monitoringa njihove realizacije. Monitoring je dodatno ojačan namjenski izrađenim sistemom i pratećim softverom – Platformom za monitoring i verifikaciju (MVP), koja se koristi za izračunavanje energetskih ušteda i smanjene CO2. Sistem je razvijen u sklopu ranije faze ORF-EE projekta i zatim predat na upotrebu partnerskim zemljama u JIE.

Pored toga, ORF-EE je (u okviru EU programa Horizon 2020) proveo projekat multEE, kojim su unaprijeđeni dosljednost i kvalitet planiranja i provođenja energetske efikasnosti u više zemalja JIE i EU kroz uvođenje inovativnih sistema za monitoring i verifikaciju. To je postignuto nadogradnjom MVP online sistema kako bi odgovorio na specifične potrebe svake od zemalja. Projekat multEE je proveo ORF-EE u saradnji sa konzorcijumom od deset partnera iz država članica EU i drugih zemalja.

Druga komponenta Fonda je bila usmjerena na podršku savezima općina u partnerskim zemljama kako bi ojačali svoje kapacitete i adekvatno zastupali interese svojih klijenata – općina, i samim tim interese građana/građanki. Ovu komponentu su sufinansirali Savezno ministarstvo za saradnju i razvoj (BMZ) Republike Njemačke i Vlada Švicarske. Provedena je zajedničkim naporima ORF-EE i GIZ ORF-Modernizacija općinskih usluga (ORF-MMS).

U saradnji sa Sekretarijatom Energetske zajednice i Višegradskim fondom, ORF-EE od 2016. godine učestvuje u finansiranju i organizaciji “Ljetne škole Energetske zajednice”. Iako je nastao prije tek nekoliko godina, ovaj program je već prerastao u jedan od najtraženijih ljetnih programa u regiji jugoistočne Evrope i, donekle čak i u Evropi.

Drugi uspješan primjer u kojem ORF-EE učestvuje već duži niz godina je “Regionalna ljetna škola održivog razvoja i niskoemisionog planiranja”, koja je 2017. godine po trinaesti put organizovana u Fojnici, Bosna i Hercegovina. Provodi je Regionalni centar za obrazovanje i informisanje (REIC) u saradnji sa ORF-EE i GIZ-ovim bilateralnim projektima „Poticanje obnovljivih izvora energije u Bosni i Hercegovini“ i „Poticanje energetske efikasnosti u BiH“. Koncept ove ljetne škole je poslužio kao uspješan uzor za drugu regionalnu ljetnu školu koja se već nekoliko godina organizuje na Kosovu.

REGIONALNA SARADNJA – PARTNERSKE MREŽE

ORF-EE sarađuje s četiri glavne partnerske mreže:

 • Državna ministarstva i agencije odgovorne za energiju, klimu i okoliš
 • Nevladine organizacije u saradnji s parlamentima JIE
 • Lokalni nivo: glavni gradovi/gradovi
 • Lokalni nivo: savezi općina/općine

Energetska zajednica (EnC) je također važan partner Fonda. Ona okuplja predstavnike/ce nacionalnih ministarstava ugovornih stranaka zemalja jugoistočne Evrope u Energetskoj zajednici, odgovorne za energiju i klimu. Uz podršku ORF-EE, predstavnici/ce se redovno sastaju u vidu Parlamentarnog plenuma, Koordinacijske grupe za energetske efikasnosti, Odbora za energiju i klimu i Radne grupe za zaštitu okoliša, radeći zajednički na unapređenju reformi sektora energetike i klime u regiji. Pored toga, usljed procesa reforme Energetske zajednice i priznavanja pozitivnih iskustava ORF-EE projekta u saradnji s nevladinim sektorom u jugoistočnoj Evropi, Vijeće ministara Energetske zajednice odlučilo je intenzivirati saradnju s nevladinim organizacijama. To doprinosi tome da javno donošenje odluka u regiji bude transparentnije i participativnije.

Fond koordinira svoje aktivnosti s drugim GIZ projektima, kao i s bilateralnim i multilateralnim donatorima i finansijskim institucijama kako bi se spriječilo preklapanje i dupliciranje sektorskih aktivnosti, te omogućili sinergistički napori. To potvrđuje aktivno učešće na sastancima lokalnih donatora, kao i na nedavno organiziranom sastanku donatora u Energetskoj zajednici. Cilj projekta su koordinirani održivi rezultati u jugoistočnoj Evropi.

 

NOVI PRISTUP ORF-EE PROJEKTA

GIZ ORF-EE se fokusira na izgradnju potencijala koji proizilaze iz sličnosti koje su državama jugoistočne Evrope zajedničke po pitanju kulture, strukture i razvojnih izazova, što nudi veliki potencijal za izgradnju i dijeljenje relevantne ekspertize u regionalnim mrežama i kroz njih.

Oslanjajući se na svoj prvobitni pristup, koji je ukorijenjen u sektorski relevantnoj regionalnoj razmjeni putem mreža, izgradnji kapaciteta, te pružanju savjetodavnih i mentorskih usluga – uveliko fokusiranih na razvoj politike, ORF-EE u skorije vrijeme proširuje svoje razvojne napore u JIE. U svoj rad je integrirao sveobuhvatniji pristup klimatskoj zaštiti, u skladu s Energetskom strategijom EU do 2030. i Ciljevima održivog razvoja UN-a, posebno Ciljem 11. (Održivi gradovi i zajednice) i Ciljem 13 (Mjere klimatske zaštite).

U saradnji s glavnim gradovima i gradovima JIE, uključujući savezima općina, Fond se fokusira na rješenja održive urbane mobilnosti. Napori, između ostalog, uključuju pružanje podrške u razvoju Planova održive urbane mobilnosti i mape puta, pri implementaciju Smart modela u gradskom prijevozu (npr. dijeljenje bicikla i automobila/eng. bike and car sharing), P2P prijenos znanja, kao i stručni mentoring, usluge savjetovanja i obučavanja.

Daljnje aktivnosti uključuju jačanje kapaciteta parlamentaraca i parlamentarki u partnerskim zemljama regije za učinkovito oblikovanje procesa kreiranja politika u području urbane mobilnosti. To se, između ostalog, postiže intenziviranim korištenjem regionalnih mreža za razmjenu iskustava i dobrih praksi među parlamentarcima/kama zemalja JIE i njemačkim parlamentarcima/kama o implementaciji relevantnih propisa EU-a vezanih za klimatske promjene u području urbane mobilnosti.

Važan naglasak stavljen je i na razvoj sektorske komunikacijske strategije posebno posvećene  podizanju svijesti javnosti u regiji.

Kao dio novog projektnog pristupa ORF-EE projekta predviđena je nadogradnja MVP sistema u saradnji s partnerima, kao i osiguranje istog za korištenje od strane lokalnih vlasti u regiji, konkretnije za korštenje općina. Sekretarijat Energetske zajednice preporučuje MVP sistem kao službeni alat za sektorsko izvještavanje.

Nadogradnja MVP-a se vrši kao odgovor na specifične zahtjeve prema Direktivi o EE 2012/27/EU i ona bi trebala osigurati proširenje baze značajnih podataka za daljnju analizu, što će pomoći u sveobuhvatnijem razvoju sektorskih strateških dokumenata u zemljama JIE. Također će omogućiti vladama da pomnije prate implementaciju nekoliko članova Direktive o EE. Cjelokupni cilj je uspostaviti direktnu razmjenu podataka između općina i institucija na državnom nivou odgovornih za EE i klimu, nadopunjavanjem postojeće strukture i istovremeno poboljšavanjem toka podataka, te tako pomoći u osiguravanju učinkovitijeg planiranja i razvoja politike.

Pristup nadalje predviđa izradu postupka za reviziju prošlih i razvoj novih EE mjera, koji će se zasnivati na ekološkim i ekonomskim kriterijima i vršiti u saradnji s partnerima – članovima Koordinacijske grupe za energetsku efikasnost Energetske zajednice.

 GLAVNA DOSTIGNUĆA I REZULTATI

 • ORF-EE je podržao uspostavu Mreže energetski efikasnih glavnih gradova u jugoistočnoj Evropi, koju sačinjavaju gradovi Zagreb, Sarajevo, Podgorica, Skoplje i Tirana. Njemački grad Freiburg im Breisgau služi kao model grad u mreži.
 • ORF-EE je podržao priključivanje gradova regije EU inicijativi Sporazum evropskih gradonačelnika/načelnika, čiji je cilj smanjiti emisiju CO2 za najmanje 20% do 2020. godine. Podržana je uspostava strukture upravljanja energijom, uključujući info centri za energetsku efikasnost, te razvoj Akcionih planova za održivu energiju.
 • Mreža škola političkih studija u JIE, putem Inicijative javnog dijaloga o održivom korištenju energije u JIE, doprinosi jačanju političke volje u regiji u provođenju reformskih procesa, uključivanjem različitih interesnih strana kao što su članovi parlamenata, civilnog društva, poslovnog/privatnog sektora, medija i vlada. Kao rezultat ovih napora, javne rasprave parlamentarnih odbora odgovornih za energetsku efikasnost održane su po prvi put u partnerskim zemljama JIE. Kroz ove rasprave ubrzan je proces razvoja i implementacije zakonskih okvira u sektoru energetske efikasnosti.
 • GIZ ORF-EE savjetovao je državna ministarstva zemalja JIE u vezi s razvojem i praćenjem Nacionalnih akcionih planova za energetsku efikasnost, koji su obavezni diljem EU. U tu svrhu, te u cilju izrade državnih instrumenata za energetsku efikasnost koji omogućuju precizniju procjenu direktnih utjecaja i učinaka uštede energije na državnom nivou, ORF-EE je u saradnji s partnerima razvio sistem monitoringa. Sistem nadopunjava softverski program – Platforma za praćenje i verifikaciju (eng. Monitoring and Verification Platform – MVP), koja služi za izračunavanje uštede energije i smanjenja CO2, ostvarenih provedenim mjerama energetske efikasnosti. Sistem je predat relevantnim državnim institucije za direktno korištenje.
 • Sistem za praćenje i verifikaciju (MVP) unaprijeđen je kroz projekt ORF-EE multEE koji se provodi u okviru programa EU Horizon 2020 i u praksi se pokazao kao pametno i inovativno rješenje primjenjivo u JIE, koje se također koristi u EU. Implementiran je u nekoliko zemalja EU.
 • Podrška je također pružena u razmjeni uspješnih radnih iskustava, na osnovu prekogranične razmjene među kolegama (peer-to-peer), od pojedinačnih općinskih saveza do drugih saveza općina u JIE. Kao rezultat pružene podrške, kapacitet općinskih saveza da pružaju efikasne usluge u području energetske efikasnosti svojim članovima – općinama, je unaprijeđen i općine su osposobljene da svojim građanima efikasnije pružaju energetske usluge. 18 pilot projekata razvijeno je i provedeno u 18 općina diljem JIE.
 • Kao rezultat Inicijative javnog dijaloga o održivom korištenju energije u JIE, koja se provodi u okviru ORF-EE, uspostavljena je prva saradnja članova parlamenata JIE i Energetske zajednice. To je dovelo do stvaranja službenog tijela Energetske zajednice – Parlamentarnog plenuma, kojeg predstavljaju članovi parlamenata ugovornih strana.
 • Kroz implementaciju raznih aktivnosti i događaja, uključujući međunarodne konferencije Energija.Razvoj.Demokarija (Energy.Development.Democracy) i Dani energije (Days of Energy), stvorena je platforma za razmjenu znanja i iskustava. Nadalje, osigurana je saradnja između zemalja JIE i regionalnih i međunarodnih aktera relevantnih za energetski sektor.
 • Stručna izgradnja kapaciteta 80 učesnika i učesnica Ljetne škole Energetske zajednice se uspješno provodi od 2016.
 • Podrška i podizanje svijesti relevantnih zainteresiranih strana, partnera i šire javnosti o energetskoj efikasnosti i klimatskim promjenama, a nedavno i o održivoj urbanoj mobilnosti, se kontinuirano pruža i provodi.

Komentari (0)

Budite prvi da unesete komentar za ovaj clanak.

Unesi Komentar

Molimo sačekajte... Unesite obavezna polja. Desila se greška, molimo osvežite stranicu i pokušajte ponovo. Vaš komentar je uspešno poslat.