U fokusu

Mapa puta održivog korištenja energije za asocijacije lokalne samouprave u zemljama Jugoistočne Evrope

GIZ ORF-EE projekat glavni partneri

Objavljeno

25.02.2016.

Država

Komentari

comments icon

0

Podeli

Objavljeno

25.02.2016.

Država

Komentari

comments icon

0

Podeli

Dubravka Bošnjak, voditeljica GIZ-ovog projekta i Vesna Kolega, savjetnica za energiju

E-mail: bos.dubravka@gmail.com and vesna.kolega@gmail.com

Energetska efikasnost u asocijacijama lokalnih samouprava – EeMA

Projekt  Energetska efikasnost u asocijacijama lokalnih samouprava (EeMA) podržava saradnju između Asocijacija lokalnih samouprava (ALS) i zemalja Jugoistočne Evrope (JIE). Asocijacije lokalne samouprave iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije, Makedonije (BJR) i Kosova, izrazile su spremnost i posvetile svoje napore jačanju saradnje u oblasti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije. To se odnosi i na njihove napore da doprinesu smanjenju potrošnje energije, povećanju energetske efikasnosti i na smanjenja emisije ugljika.

Projekt EeMA finansiraju i podržavaju njemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) i Vlada Švicarske, a realizira se kroz Otvoreni regionalni fond za modernizaciju komunalnih usluga i Otvoreni regionalni fond za energetsku efikasnost njemačke organizacije Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Cilj regionalne saradnje je razmjena znanja i iskustava relevantnih za uvođenje mjera za poboljšanje energetske efikasnosti i smanjenje emisije CO2 u Jugoistočnoj Evropi. Promocija mjera energetske efikasnosti i ulaganje napora u podizanje svijesti o energetskoj efikasnosti (EE), kao i zajednički nastup asocijacija lokalnih samouprava na regionalnim i međunarodnim događajima, doprinosi jačanju njihove uloge.

Cilj regionalne saradnje je razmjena znanja i iskustava relevantnih za uvođenje mjera za poboljšanje energetske efikasnosti i smanjenje emisije CO2 u Jugoistočnoj Evropi.

Svrha projekta je da pruži podršku organizaciji mreže što se realizira kroz četiri radna paketa:

 • Izrada mapa puta za stvaranje i povećanje kapaciteta lokalnih vlasti da razviju i implementiraju svoje strategije/politike energetske efikasnosti;
 • Uspostavljanje mentorstva i Peer to Peer mehanizma između asocijacija lokalnih samouprava i općina uključenih u planiranje, odnosno provedbu akcionih planova EE;
 • Razvoj pilot-projekata za opštine sa podrškom asocijacija lokalnih samouprava korištenjem praktičnih iskustava za provedbu lokalnih politika zasnovanu na modelu optimizacije troškova; i
 • Podrška političkom dijalogu između asocijacija lokalnih samouprava i centralnih vlasti.

Kao konačni rezultat zajedničkog rada svih partnera u projektu i kroz korištenje regionalno razvijene zajedničke metodologije, zaključen je razvoj Mape puta održivog korištenja energije za asocijacije lokalnih samouprava u zemljama Jugoistočne Evrope. Dokument se sastoji od dva dijela. Prvi dio se fokusira na izazove, prepreke i koristi u složenom procesu razvoja energetski održivih općina (SEM) u zemljama Jugoistočne Evrope. Drugi je u potpunosti posvećen preduslovima, zahtjevima i prednostima pridruživanja EU inicijativi Sporazuma gradonačelnika/ca. U dokumentu se također daju smjernice za primjenu aspekata rodne ravnopravnosti u sektoru energetske efikasnosti.

Dio 1
Izazovi, prepreke i koristi u složenom procesu razvoja energetski održivih općina (SEM) u zemljama Jugoistočne Evrope

Mape puta i strategije vrlo često imaju za cilj da usmjeravaju uvođenje promjena, tražeći podršku za sve uključene strane. Mapa puta za oblast održivog korištenja energije za asocijacije lokalne samouprave u zemljama Jugoistočne Evrope predstavlja specijalizirani tip strateškog plana koji ističe aktivnosti koje asocijacije lokalnih samouprava u zemljama (Slika 1.) mogu poduzeti kako bi se proaktivno podržao razvoj energetski održivih općina.

rm-graph-1_730

Slika 1: Asocijacije lokalnih samouprava u zemljama JIE

Misija ove Mape puta je omogućiti jasnije razumijevanje lokalnog i regionalnog konteksta sektora energetske efikasnosti, kao i ponuditi uspješne alate za razvoj energetski održivih općina u zemljama JIE, polazeći od energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije (eng. RES) i zaštite okoliša kao imperativa 21. vijeka.

Mapa puta za oblast održivog korištenja energije za asocijacije lokalne samouprave u zemljama Jugoistočne Evrope predstavlja specijalizirani tip strateškog plana koji ističe aktivnosti koje asocijacije lokalnih samouprava u zemljama (Slika 1.) mogu poduzeti kako bi se proaktivno podržao razvoj energetski održivih općina.

Vizija na kojoj počiva Mapa puta podrazumijeva razvoj lokalnog upravljanja održivom energijom u JIE. Ovaj aspekt održivosti se odnosi na primjenu principa ravnopravnosti spolova (eng. GE) shvaćen i prenesen kao utiranje puta za održivu bolju budućnost. Stoga je to jedna od ključnih vrijednosti na kojima ovaj dokument počiva.

Postoji širok spektar koristi koje se mogu postići kao rezultat poticanja održivog energetskog razvoja općina JIE. Neke od njih su opipljive i lako mjerljive, dok su druge nešto manje očigledne, pa im može biti teško pridružiti jasnu novčanu vrijednost. To su, na primjer, socijalna kohezija i osjećaj građanskog ponosa koji dolazi sa životom u ekološki prihvatljivim, uspješnim i održivim općinama. To, međutim, ne znači da su takve koristi manje važne u kontekstu razvoja i održivosti.

rm-graph-3_web

Slika 2: Koristi razvoja održive energije u općinama JIE

Misija ove Mape puta je omogućiti jasnije razumijevanje lokalnog i regionalnog konteksta sektora energetske efikasnosti, kao i ponuditi uspješne alate za razvoj energetski održivih općina u zemljama JIE, polazeći od energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije (eng. RES) i zaštite okoliša kao imperativa 21. vijeka.

Uz prednosti dolaze i prepreke i izazovi u razvoju održivog korištenja energije. Stoga je od ključne važnosti izvršiti procjenu konkretnih prepreka koje utiču na napredak održivog korištenja energije u zemljama Jugoistočne Evrope. Aktivnosti na prevazilaženju takvih prepreka trebaju biti  posebno prilagođene  različitim sudionicima. U skladu s tim, kombinacija različitih politika će morati obuhvatiti niz mjera koje se bave svim zainteresiranim stranama (asocijacije lokalnih samouprava, općinske uprave, lokalne vlasti, državne vlasti, investitori, vlasnici, osobe koje rade na razvoju, i sl.). Samim tim, Mapa puta ovo pitanje obrađuje na odgovarajući način.

Uspjeh implementacije preporuka iz Mape puta u velikoj mjeri ovisi o koordiniranoj posvećenosti velike grupe aktera odgovornih za njenu realizaciju i isporuku, i proteže se daleko izvan energetske zajednice kao takve. Kako bi se osigurala odgovarajuća posvećenost uključenih aktera, važno je na samom početku steći razumijevanje svoje uloge i svojih mogućnosti.

Kako bi se osigurala odgovarajuća posvećenost uključenih aktera, važno je na samom početku steći razumijevanje svoje uloge i svojih mogućnosti.

rm-graph-2_730

Slika 3: Prepreke za energetski održive općine u zemljama JIE

Dio 2
Preduslovi, zahtjevi i prednosti pridruživanja EU inicijativi Sporazuma gradonačelnika/ca (CoM)

Nakon usvajanja EU paketa za klimu i energiju (2008), Evropska komisija (EC) je donijela odluku bez presedana da se u ostvarivanje ciljeva EU direktno uključe lokalni i regionalni donosioci odluka. Lokalne vlasti imaju ključnu ulogu u ublažavanju efekata klimatskih promjena, utoliko više ako se uzme u obzir da je 80% potrošnje energije i emisije CO2 povezano sa urbanim aktivnostima. Nakon usvajanja Paketa za klimu, EC je pokrenula Sporazum gradonačelnika/ca da prihvati i podrži napore lokalnih vlasti u implementaciji politika održivog korištenja energije.

Lokalne vlasti imaju ključnu ulogu u ublažavanju efekata klimatskih promjena, utoliko više ako se uzme u obzir da je 80% potrošnje energije i emisije CO2 povezano sa urbanim aktivnostima.

CoM je mainstream inicijativa EU koja ujedinjuje lokalne i regionalne vlasti u zajedničkom cilju poboljšanja kvaliteta života građana, doprinoseći “3×20” ciljevima Evropske zajednice, koji se odnose na klimu i energiju.

To su:

 • Smanjenje emisije stakleničkih plinova u EU od najmanje 20% ispod nivoa iz 1990.;
 • 20% potrošene energije u EU treba da dolazi iz obnovljivih izvora;
 • Smanjenje od 20% u primarnoj potrošnji energije, u odnosu na projektovani nivo, koje treba postići poboljšanjem energetske efikasnosti.

Potpisnici se trebaju posvetiti službenom podnošenju Akcionog plana za održivu energiju (SEAP), i to u roku od godinu dana od pridruživanja Inicijativi, u kojem su ukratko predstavljene konkretne mjere kako doći do cilja. Pristupanjem CoM sporazumu sa jedne strane i izradom akcionih planova za održivu energiju (SEAP) s druge strane, zajednice se obavezuju da će svoj razvoj održive energije zasnovati na korištenju obnovljive energije, mjerama energetske efikasnosti i zaštiti životne sredine.

Potpisnici se trebaju posvetiti službenom podnošenju Akcionog plana za održivu energiju (SEAP), i to u roku od godinu dana od pridruživanja Inicijativi, u kojem su ukratko predstavljene konkretne mjere kako doći do cilja.

Do februara 2016., Sporazum gradonačelnika/ca je potpisao 6.761 grad (sa ukupnim brojem stanovnika od 211.039.231). Interes drugih gradova da se pridruže Sporazumu je izuzetno veliki. Zanimljivo je napomenuti da se inicijativa proširila izvan granica Evrope i postala globalna.

Opća uloga Asocijacija lokalnih samouprava u okviru inicijative Sporazuma gradonačelnika/ca je da podrže svoje općine na više načina, tj. pridruživanjem CoM-u, pronalaženjem kvalitetnih SEAP kreatora ili pružanjem podrške općinama da same razviju svoj SEAP, uspostavljanje CoM organizacijske strukture u općinama, izgradnjom energetski održivih općina, implementacijom mjera energetske efikasnosti, projektima i programima u javnim zgradama koje općine posjeduju ili daju u najam, implementacijom mjera, projekata i programa energetske efikasnosti u cilju povećanja energetske i ekološke efikasnosti u sektoru javnog gradskog prijevoza, implementacijom mjera, projekata i programa energetske efikasnosti u sektoru javne rasvjete, planiranjem razvoja grada zasnovanim na principu održivosti energije i okoliša, provođenjem kontinuiranih aktivnosti i kampanja u cilju podizanja svijesti građana o potrebi štednje energije, uvijek uzimajući u obzir rodnu ravnopravnost.

Akcije koje treba preduzeti u cilju uspostavljanja energetski održivih općina su podijeljene u šest glavnih kategorija: strateške, zakonodavne i regulatorne, tehničke, fiskalne/finansijske, komunikacija/jačanje kapaciteta, i istraživanje i razvoj.

Konačni zaključak iz Mape puta je definiranje koraka koje svaka općina treba da preduzme kako bi postala tzv. SMART općina, a u kojem procesu će biti podržane od strane asocijacije lokalnih samouprava.
Mape puta mogu se naći na internetskim stranicama partnera udruženja (na engleskom na i lokalnom jeziku)
Slika 4: Najbolji način za razvoj SMART općine u JIE

 1. Asocijacija Kosovskih opština: Publikimet nga AKKAsociacioni i Komunave të Kosovës
 1. Savez općina i gradova Federacije BiH: http://www.sogfbih.ba/index.php?lang=ba&sel=56
 1. Savez opština i gradova Republike Srpske: http://www.alvrs.com/v1/index.php/sr/usluge/usluge-savjetovanja-iz-energetske-efikasnosti
 1. Zajednica opština Crne Gore: http://www.uom.co.me/?cat=7
 1. Zajednica jedinica lokalne samouprave (ZELS): http://www.zels.org.mk/Default.aspx?id=258715f0-12cc-4dc1-b56a-fe5c2b6196e8
 1. Stalna konferencija gradova i opština – Nacionalna asocijacija lokalne samouprave Srbije :  http://www.skgo.org/projects/front/Projekti

 

 

 

 

Komentara: (0)

Budite prvi i ostavite komentar na ovaj članak.

Unesite vaš komentar
Molimo sačekajte... Molimo vas popunite obavezna polja Dogodila se greška, osvežite stranu pa probajte ponovo. Vaš komentar je uspešno poslat na moderaciju.

Slični članci

Maja Turkovic

Maja Turković – liderka energetske tranzicije

25. februar 2016. - Kroz svoj rad u projektima obnovljivih izvora energije i WISE Srbija mrežu žena, Maja Turković ne samo što pomera granice u energetskom sektoru, već i podržava žene, gradeći put ka inkluzivnoj i održivoj budućnosti

Iva Djindjic Cosic

Iva Đinđić Ćosić: energetska tranzicija otvara vrata za veće angažovanje žena

25. februar 2016. - Iva Đinđić Ćosić je vodeća stručna saradnica za ugovore u Elektromreži Srbije. Po obrazvoanju pravnica, već 18 godina radi u sektoru energetike

Ankica Barbulov, zena koja je donela ESCO model u Srbiju

Ankica Barbulov, žena koja je donela ESCO model u Srbiju

25. februar 2016. - Ankica Barbulov se duže od decenije bavi energetikom. Od 2020. vodi svoju kompaniju Negawatt Solutions za razvoj ESCO projekata.

eps cena struje privreda dusan stanar

Hoće li EPS smanjiti cene električne energije za privredu?

25. februar 2016. - Dušan Stanar piše o tome šta čeka privredu od 1. maja, do kada važi trenutna cena struje od 120 evra po megavat-satu